Kategorie

Szybkie płatności


Płacę z PayU


Użytkowników online

Naklejki na ścianę

Naklejki ścienne

facebook

- - - - - - - - - - - - -
 

Obraz ze zdjęcia

Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne
 
       Zamówienia w sklepie Printonia.pl mogą Państwo składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. W celu utworzenia konta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na www.printonia.pl podając wymagane dane. Jednocześnie Klient oświadcza, że zadeklarowane dane są prawdziwe.
Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Każda osoba składająca zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. W dalszej części niniejszego regulaminu osoba składająca zamówienie jest określana jako Klient.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zapisanych w nim zasad i postanowień. Podczas zakładania konta lub składania zamówienia przez telefon, email lub osobiście w firmie Printonia.pl przyjmuje się, że Klient przeglądając ofertę na stronie internetowej zapoznał się z niniejszym regulaminem i jednocześnie składając zamówienie akceptuje jego warunki.
Zabrania się wykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
 
§ 2. Zakupy

Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach Sklepu Printonia.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia postępując zgodnie z kolejnymi czynnościami technicznymi, które będą wyświetlane Klientowi, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów, zamówienia można składać także drogą telefoniczną lub mailową.
Złożenie zamówienia jest równoważne z wyrażeniem woli zawarcia umowy kupna - sprzedaży towarów i/lub usług zgodnie z zamówieniem, akceptacją przez Klienta obowiązującego w dniu zamówienia cennika usług i produktów oraz niniejszego regulaminu.
Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mail zawierający szczegóły zamówienia w którym poproszony jest o kliknięcie na link w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone nie będą realizowane. Kupujący powinien podać aktualny numer telefonu i adres e-mail pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Printonia.pl nie odpowiada za niewłaściwe podanie adresu dostawy, numeru telefonu lub danych osobowych kupującego. Koszty wynikłe z podania błędnych informacji ponosi zamawiający a w szczególności dotyczy to przeadresowania paczki lub nieterminowego jej odbioru.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać niezwłocznie ze sklepem.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, których nie da się potwierdzić i wzbudzają zastrzeżenia co do ich autentyczności. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
W przypadku, kiedy składając zamówienie Klient przesyła odpowiednie materiały niezbędne do zrealizowania tego zamówienia, upoważnia on równocześnie Sklep do korzystania z przesłanych materiałów w celu zrealizowania zamówienia.
Sklep Printonia.pl zastrzega sobie prawo do krótkich przerw lub zakłóceń w dostępie do serwisu oraz czasowego wyłączenia dostępności sklepu, jeśli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania, albo przerwa nastąpi z przyczyn niezależnych od Firmy (siła wyższa, działania osób trzecich). O przerwach zaplanowanych Klienci będą wcześniej informowani na głównej stronie Sklepu.
Przyjęcie do realizacji rozpoczyna się w chwili wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe, lub po wysłaniu e-mailem wiadomości z wybraną formą wysyłki „za pobraniem”. Złożone zamówienie z wybraną formą zapłaty jako „przedpłata na konto” nie opłacone w przeciągu 7 dni roboczych zostanie automatycznie anulowane.
Materiały przesłane przez Klienta w formie elektronicznej są drukowane w takiej formie w jakiej zostały dostarczone. Zleceniobiorca nie ma obowiązku dokonywania poprawek, wszelkie zmiany dokonywane będą jedynie na zlecenie Klienta oraz po jego zatwierdzeniu i uregulowaniu możliwych dodatkowych opłat za usługę. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za umyślne bądź nieumyślne podanie przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych w formularzu rejestracyjnym.
 
§ 3. Ceny i Płatności

Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówiony produkt po upływie tego terminu transakcja  jest anulowana.
Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Do każdego zamówienia dołączony jest faktura VAT. Należy do nich doliczyć koszty przesyłki oraz koszty innych dodatkowych usług. Ostateczny koszt zamówienia będzie potwierdzony z Klientem. Ceny produktów jak i kosztów przesyłek obowiązują na terenie Polski.
Sklep Printonia.pl zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Zmiany nie obowiązują Klientów, którzy złożyli zamówienie przed ich wprowadzeniem.
Wysyłki zagraniczne realizowane będą po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź e-mailowym.
Datą płatności jest data zaksięgowania środków na koncie Zleceniobiorcy.
Operator płatności – PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.
 
Za zamówione produkty można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:
 
     - Przedpłata na konto bankowe:
       Dane do przelewu:
Tech-Kart
ul. Młyńska 1a
42-622 Świerklaniec
Konto bankowe: mBank 25 1140 2004 0000 3902 7412 0211

    - Poprzez system – PayU.pl
               -  karta płatnicza/kredytowa - VISA, MasterCard,
               -  szybkie przelewy z większości banków,
               -  Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki.
 
Zasady i bezpieczeństwo tej formy płatności:
http://www.payu.pl/dla-sklepow/jakosc-i-bezpieczenstwo
 
  - Za pobraniem pocztowym lub kurierskim.
 
§ 4 Terminy, Dostawa

Czas realizacji zamówienia (od momentu wpływu płatności na konto / wysłania wiadomości z formą zapłaty „za pobraniem” do momentu wysłania zamówienia) wynosi 3-5 dni roboczych.
Podawane dni obowiązują w dniach roboczych, definiowanych jako każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz wszystkich innych dni wolnych od pracy.
W niektórych przypadkach terminy te mogą ulec zmianie, w szczególności podczas realizacji niestandardowych zamówień wymagających dodatkowych prac graficznych bądź:
przesłania przez Klienta nieodpowiednio przygotowanych, niekompletnych materiałów potrzebnych do zrealizowania zlecenia,
nietypowych zamówień, niezawartych na stronie www.printonia.pl, zdarzeń niezależnych od Zleceniobiorcy,
nieudzieleniu przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
 
Termin realizacji nie zawiera czasu dostawy zrealizowanego zlecenia do Klienta.
 
§ 5 Ochrona danych osobowych 

Admiratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) jest Firma Tech-Kart, która gromadzi je i przechowuje przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru.
Każdy Klient ma prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
Dane konieczne do zrealizowanie płatności przy pomocy serwisów Operatorów płatności nie są znane właścicielowi sklepu Printonia.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych Operatorów płatności.
Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 
§ 6 Własność intelektualna

Zawartość strony internetowej www.printonia.pl. należy do właściciela sklepu i podlega ochronie z tytułu praw autorskich, bazy danych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
Pobieranie, kopiowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, bądź wykorzystanie materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie w celach komercyjnych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 
§ 7. Postanowienia końcowe

Dostęp do regulaminu ma każdy Użytkownik w dowolnym momencie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
W razie jakichkolwiek nieścisłości związanych z zakupami w sklepie Printonia.pl - wszelkich informacji udzieli obsługa sklepu. W sprawach nie regulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dn. 18-07-2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Printonia.pl zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, bez wcześniejszego informowania o tym klientów, chyba że zmiany te będą miały szczególny wpływ na dokonywanie zakupów w sklepie.
Stroną dokonującą sprzedaży jak również właścicielem marki handlowej Printonia.pl jest firma Tech-Kart
dane rejestrowe firmy:
 
Tech-Kart
ul. Młyńska 1a
42-622 Świerklaniec
NIP: 645-227-25-10
REGON: 241079584
 
Konto bankowe: mBank 25 1140 2004 0000 3902 7412 0211
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW :)